Ceník advokátní kanceláře

Advokátovi náleží za poskytované služby odměna sjednaná smlouvou mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

Dohodou může být odměna stanovena následovně:


Smluvní odměna časová

Hrazena podle počtu hodin právní služby.

Smluvní odměna úkonová

Odměna stanovená pevnou sazbou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny ve smyslu § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna paušální

- sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení,
- pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb, je nabízena možnost hradit právní služby paušální zvýhodněnou částkou placenou pravidelně za určené období a určený časový rozsah služeb.

Smluvní odměna podílová

Dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku.

Není-li sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, řídí se výše tzv. mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.