Služby advokátní kanceláře

Nabízím zastupování, řešení a poradenství v těchto oborech práva:

Občanské právo

Zejména sepsání a revize občanskoprávních a obchodních smluv, náhrada škody, spoluvlastnické vztahy, dědictví, ochrana osobnosti, závazkové právo, bezdůvodné obohacení, zástavní právo.

Korporátní právo

Zakládání společností všech právních forem, příprava a zajištění valných hromad společností, změny ve statutárních orgánech, prodej závodu, příprava smluv mezi společnosti a jejími orgány (smlouvy o výkonu funkce), zvyšování či snižování základního kapitálu společností včetně všech souvisejících zápisů do obchodního rejstříku řešení při sporech mezi společníky, mezi společností a jejími orgány, atd.

Práva k nemovitostem

 • smluvní agenda týkající se nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání
 • sousedské právo
 • věcná práva
 • nájemní a podnájemní vztahy
 • společenství vlastníků jednotek
 • stavební právo

Rodinné právo

 • zastoupení v rozvodovém řízení
 • vypořádání společného jmění manželů
 • majetkové vztahy mezi manžely a registrovanými partnery
 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
 • úprava výše výživného
 • vztahy k nezletilým
 • návrhy na popření otcovství

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • spory mezi stranami pracovněprávních vztahů
 • rozvázání pracovního poměru

Insolvenční právo

 • komplexní právní služby věřitelům (podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, jednání s insolvenčním správcem)
 • právní služby dlužníkům
 • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba)
 • právní služby insolvenčním správcům

Trestní právo a přestupky

 • obhajoba v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností
 • sepsání trestních oznámení, stížností
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování nároků na náhradu škody
 • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech před správními orgány a žaloby ve správním soudnictví

Soudní a jiná řízení

 • zastupování před všemi soudy v ČR ve věcech civilněprávních i trestněprávních
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v rozhodčím řízení

Ověřování pravosti podpisů

 • ověřování podpisů na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem

Úschova peněz a listin

 • úschova peněz
 • úschova cenných papírů, listin a úschova jiných cenností

(Pozn. - Advokáti jsou počínaje 1.1.2013 povinni registrovat úschovy v elektronické knize úschov České advokátní komory. Systém elektronické knihy úschov slouží jako efektivní a evidenční a kontrolní systém ochrany klientských práv.)